Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, Автокомфорт 57 ЕООД, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

1. Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

2. Кои сме ние?

“Автокомфорт 57” EООД (ЕИК: 205376765) е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище гр. Стара Загора 6006, ул. Загоре No 8. Автокомфорт се занимава с производство и търговия с автомобилни аксесоари, вело части и аксесоари в страната и чужбина. Дружеството реализира дейността си чрез електронния магазин https://avtokomfort.com/.

3. Как използваме Вашата информция

Тази декларация за поверителност описва как ние, Автокомфорт, ще събираме и използваме  Вашите лични данни за осъществяване на продажби от електронния магазин https://avtokomfort.com/ и доставка на стоки чрез куриер. Автокомфорт използва личните Ви данни и чрез “бисквитки” с аналитична цел.

4. Защо Автокомфорт трябва да събира и съхранява лични данни?
За да можем да осъществяваме продажби чрез електронния си магазин, трябва да съберем лични данни за идентификация на купувачите, кореспонденция с тях и доставка на закупените стоки. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Автокомфорт ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

5. Ще споделя ли Автокомфорт личните ми данни с някой друг?

Ние може да предадем Вашите лични данни на подизпълнители на Автокомфорт в процеса на работа с Вас. Всички трети страни, с които може да споделяме данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на услугата, която Ви предоставят от наше име. Когато тези трети страни вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тази услуга, те ще ги премахват, в съответствие с процедурите на Автокомфорт. Ако искаме да предадем Вашите специфични лични данни на трета страна, ние ще го направим само след като сме получили Вашето съгласие, освен ако не сме законово задължени да действаме по друг начин.

6. Как ще използва Автокомфорт личните данни, които събира за мен?

Автокомфорт ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме данните за Вас точни и да не ги съхраняваме по-дълго, отколкото е необходимо. Автокомфорт е длъжно да съхранява информация в съответствие със закона, като например информацията, необходима за данъка върху доходите и за целите на проверки. Колко време трябва да се съхраняват определени видове лични данни, може също така да се урежда от специфични изисквания на бизнес сектора и съгласувани практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данни Източник:
Име и фамилия Субектът на лични данни
Телефонен номер Субектът на лични данни
Имейл адрес Субектът на лични данни
Адрес / град Субектът на лични данни

На нашия уебсайт: https://avtokomfort.com/, се използват „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Събираните от тях данни се използват само за аналитични цели.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • комуникация с потребителите на уебсайта във връзка с осъществяването на продажбата;
 • сключване на договор за покупко-продажба;
 • доставка на стоките чрез куриер.

Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор за покупко-продажба;
 • изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна;

7. Разкриване пред трети лица

Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица Категория лични данни, които им се предават Цел
Куриер Име и фамилия, телефонен номер, адрес / град Осъществяване на доставка на стоки във връзка с изпълнението на договор за покупко-продажба.
Счетоводство Име и фамилия, телефонен номер, адрес / град Счетоводна и отчетна цел
Компания за хостинг и поддръжка на уебсайта Име и фамилия, телефонен номер, адрес / град; аналитични данни, събрани от “бисквитки” Поддръжка на електронния магазин и уебсайта

8. Период на съхранение

Автокомфорт ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Категория лични данни Срок за съхранение
Данни, свързани с изпълнение на поръчката 5 години след изпълнение на поръчката

9. Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че Автокомфорт откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.

Aко има трето лице (както е посочено в точка 3.7 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.

10. Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от Автокомфорт (или трети лица, както е описано в точка 3.7 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред отговорника по защита на личните данни на Автокомфорт.

Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с отговорника по защита на личните данни
Лице за контакт: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Марин Божков
Адрес 1: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Стара Загора 6006, ул Загоре 8
Имейл: kzld@cpdp.bg avtokomfort1@abv.bg
Телефонен номер: 02/91-53-518 +359 888263781

Допълнителна информация

При какви обстоятелства Автокомфорт ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава Автокомфорт?

Автокомфорт по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Автокомфорт съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), Автокомфорт приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:

 • лична карта;
 • шофьорска книжка.